شخصی به شیخ انصاری ( از بزرگان فقاهت ) که مشغول قرائت جامعه کبیره بود تعرض کرد که بس نیست این همه ریا و ریا کاری؟ مرحوم شیخ با روی خوش فرمود شما هم ازین ریا ها انجام دهید. ( به قول ماها تا باشه ازین ریاها ) 

پی نوشت : قواعد اسلام دو بخش دارد یکی ترویج و تبلیغ و یکی تمرین اخلاص و خدا محوری. در بسیاری از قواعد شرعیه تبلیغ و ترویج از ارکان اصلی اعمال است، تا حق شناخته شود و باطل جولان پیدا نکند. یکی از ابتلائات جامعه در صد سال اخیر افکار التقاطی و استعمار ساخته ی صوفیه است که اسلام را در عرفان خلاصه کردند و عرفان را هم به پستو ها بردند و دیانت و تقوا را در شخصی کاری و مخفی کاری معرفی کردند. و مع الاسف این مسئله به احوال روحانیت معظم هم سرایت پیدا کرد. و امروز روحانیت کنار علم آموزی عمیق، موظف به حضور در صحنه های اجتماعی و آموزش مسائل دینی به جوانان به هر شیوه ی مقتضی است. و از برخ بزرگان نقل شده که بعض گرفتاری معنوی طلاب بخاطر استفاده از سهم امام و کوتاهی در اتیان همین وظایف ظاهری است. 

منبع : من حلقه ام و راه به میخانه ندارم |السلام علی معادن حکمه الله و حمله کتاب الله
برچسب ها :